Регулация MiCA 2024: Регулаторна рамка за криптоактиви в ЕИП

Регулация MiCA 2024: Регулаторна рамка за криптоактиви в ЕИП

Константин Костов септември 18, 2023
1 мин четене

Криптообщността отдавна очаква цялостно регулиране на цифровите активи в Европа.

Сега, след години на очакване, през 2023 г. най-накрая ще влезе в сила забележителният регламент за пазарите на криптоактиви (MiCA). Това представлява важен крайъгълен камък, който ще определи бъдещето на криптоинвестициите в Европейското икономическо пространство (ЕИП).

Като нов криптоинвеститор в Европа е от решаващо значение да разберете MiCA и как тя ще се отрази на вашия опит. Този регламент има за цел да осигури дългоочакваната правна сигурност и стабилност на бързо развиващото се криптопространство.

В основата си той установява първата хармонизирана, общоевропейска регулаторна рамка, пригодена специално за криптоактивите. Криптовалутите вече няма да бъдат обект на мозайка от национални закони – MiCA осигурява единни правила за движение, които да се следват в цялото ЕИП.

Макар че адаптирането към новата регулация отнема време, MiCA обещава да постави началото на ера на по-голяма зрялост и легитимност за европейските криптопазари. Прочетете нататък, за да научите как тя ще увеличи защитата на потребителите като вас и ще насърчи иновациите в тази бързо развиваща се екосистема. Бъдещето изглежда светло в условията на ясна, благоприятна за криптовалутите регулаторна среда!

Някои ключови моменти

 • Прилага се за всички криптоактиви, които не са обхванати от съществуващото законодателство на ЕС
 • Обхваща борси, портфейли, стабилни монети, токени, свързани с активи, и др.
 • Изисква от доставчиците на услуги да имат разрешение да извършват дейност в ЕИП
 • Включва предпазни мерки срещу манипулиране на пазара и измами

Какво представлява регулацията MiCA?

Регламентът за пазарите на криптоактиви (MiCA) е цялостна правна рамка, разработена от Европейския съюз специално за регулиране на криптоактивите и доставчиците на услуги за тях. Финализиран през 2022 г. след обширни консултации, MiCA установява първия хармонизиран набор от правила в целия ЕС, съобразени с уникалното естество на криптовалутите, стабилните монети, полезните токени и други категории цифрови активи.

Вместо съвкупност от национални закони, MiCA възприема холистичен подход за осигуряване на правна сигурност, стимулиране на иновациите и защита на потребителите, когато става въпрос за криптоактиви, които понастоящем не са обхванати от финансови разпоредби. Този забележителен регламент представлява далновидна позиция на ЕС за отговорно насърчаване на криптоиновациите.

Основни цели на Регламента за пазарите на криптоактиви?

MiCA има няколко основни цели при регулирането на криптоактивите. На първо място, той цели да осигури така необходимата правна сигурност след години на неяснота. Чрез ясното дефиниране на регулации, съобразени с крипто, MiCA дава увереност на компаниите, инвестиращи в биткойн, да участват в този сектор.

Рамката се стреми да подкрепя иновациите по отговорен начин, като насърчава лоялната конкуренция и прозрачността. Друга цел е защитата на потребителите, като се поставят предпазни мерки срещу рискове като измами, манипулиране на пазара и хакерство.

Една от основните цели е да се предотврати използването на криптовалути за незаконни цели като пране на пари и финансиране на тероризъм. Но нейният балансиран подход признава огромното обещание на криптотехнологиите за разширяване на финансовия достъп.

Като цяло MiCA има за цел да позволи на крипто да процъфтява, като същевременно защитава по-широки обществени интереси.

Кога ще влезе в сила регламентът MiCA?

MiCA е приет от законодателите на ЕС през юни 2022 г., което представлява споразумение по цялостната регулаторна рамка. Въпреки това времето за пълно прилагане се простира до 2024 г. и след това. Сега държавите – членки на ЕС, имат срок до март 2024 г. да транспонират MiCA в националните си правни системи. Често съществува гъвкавост в начина, по който държавите тълкуват директивите на ЕС.

Доставчиците на криптографски услуги ще трябва да следват националните закони, след като родната им страна ги установи. Освен това регулаторните агенции на ЕС трябва да финализират по-подробни технически стандарти, които конкретизират изискванията на MiCA в области като капиталови резерви и оповестяване на информация за потребителите.

Тъй като държавите и агенциите се нуждаят от време, за да въведат в действие MiCA, пълното въвеждане ще бъде постепенно през 2024 и 2025 г. Приемането на регламента през 2022 г. бележи началото на един продължителен процес.

Балансиране на децентрализацията и регулирането в ЕС

Някои наблюдатели виждат присъщо напрежение между децентрализирания дух на криптовалутите и налагането на правителствени регулации. Криптоактивите като Биткойн са замислени като системи от типа “peer-to-peer” извън контрола на който и да е централен орган. От тази гледна точка регулирането изглежда в противоречие с фундаменталния характер на тези децентрализирани мрежи.

Европейският парламент вътре

Въпреки това не е необходимо обмислено разработената регулация да подкопава децентрализиращия потенциал на криптовалутите. Целта на MiCA не е да се контролират или ограничават самите криптовалути, а да се осигури адекватен надзор над доставчиците на услуги, които имат централизирани елементи и взаимодействат с потребителите. При положение че толкова много криптоинвестиции преминават през регулирани платформи като борси и портфейли, създаването на равнопоставени условия на конкуренция е от решаващо значение.

Макар че криптопуристите може да се възмущават от всякакъв държавен надзор, прагматичните регулаторни усилия като MiCA целят да балансират иновациите със защитата на законните интереси на потребителите. Като предоставя по-ясни правила и увеличава прозрачността, MiCA може да даде както на потребителите, така и на идеалистите повече доверие в крипто – помагайки на децентрализираните проекти да продължат да съзряват. С времето и откритата комуникация крипто общността може да намери правилното равновесие между децентрализацията и регулирането.

Ключови ползи за инвеститорите в крипто

MiCA предлага няколко предимства, които ще дадат на инвеститорите повече увереност.

 • Повишена защита на потребителите – минималните капиталови изисквания, процедурите за подаване на жалби, изискванията за застрахователно покритие и др. помагат за защитата на инвеститорите.
 • Предотвратяване на манипулирането на пазара – Правила срещу търговията с вътрешна информация, манипулирането на пазара и изискване за разкриване на големи притежания на токени.
 • Сигурност на портфейлите за криптоактиви – Доставчиците на попечителски портфейли трябва да защитават криптоактивите и средствата на потребителите. Изисквания за ИТ системите, защита на данните и реакция при киберинциденти.
 • Яснота по отношение на “стабилните монети ” – Емитентите трябва да поддържат резерв от активи, равен на стойността на стабилните монети в обращение, и да издържат на стрес тестове.
 • Изисквания за оповестяване – Емитентите на криптоактиви трябва да публикуват “бяла книга за криптоактиви”, в която да опишат своя проект, рискове, емитент на токени и др.
 • Забрана за лихвоносни активи – За да се избегнат рисковете от доходността от кредитиране/заемане, предлагана от нерегулирани фирми.

Основни доставчици на услуги за криптоактиви

MiCA установява правила за доставчиците на услуги за криптоактиви

 • Борси – Търговски платформи, на които потребителите могат да купуват, продават и обменят криптоактиви.
 • Доставчици на попечителски портфейли – Доставчици, които държат частните ключове на криптоактивите на потребителите.
 • Емитенти на криптомонети, обвързани с активи/стабилни монети – Субекти, които емитират токени, обвързани с реален актив (напр. фиатна валута).
 • Съветници по криптоактиви – Предоставяне на персонализирани съвети относно криптоактиви.
 • Доставчици на данни – Предоставяне на данни/анализи за транзакции с криптоактиви.

Тези доставчици ще трябва да бъдат регистрирани и да докажат съответствие с изискванията на ЕС. Това дава на потребителите увереност, че работят със законни, регулирани предприятия.

Перспективи за прилагането на MiCA

Въпреки че MiCA представлява важна стъпка за крипторегулирането, пълното му въздействие ще зависи от прилагането му на национално равнище.

 • Държавите от ЕС трябва да приемат закони, които да са в съответствие с регламента, до март 2024 г
 • Специфичните изисквания, като например капиталовите ограничения, ще бъдат определени от националните регулатори
 • Несигурност около това как различните държави ще тълкуват принципите на MiCA

Въпреки това MiCA установява първия всеобхватен, общоевропейски подход за регулиране на криптоактивите и ще постави началото на ера на по-голяма зрялост и легитимност за европейското криптопространство.

Регламент за биткойн с флага на ЕС

За потребителите MiCA осигурява ключови защити по отношение на оповестяването на информация, сигурността на портфейлите, предотвратяването на конфликти на интереси и мерките срещу измами и манипулации. Макар че подробностите ще станат по-ясни с наближаването на 2024 г., регулаторната рамка дава на инвеститорите увереност, че ще работят в справедлива, прозрачна и сигурна среда.

Често задавани въпроси относно MiCA

Какво представлява MiCA?

MiCA е съкращение от Markets in Crypto-Assets (Пазари на криптоактиви). Това е нова регулаторна рамка на ЕС, пригодена специално за криптоактиви като криптовалути, стабилни монети и токени, свързани с активи.

Кога влиза в сила MiCA?

MiCA е приета през юни 2022 г. Държавите от ЕС трябва да приемат национални закони, приведени в съответствие с регламента, до март 2024 г. Пълното му прилагане ще започне поетапно до 2024 г.

Какви са основните цели на MiCA?

MiCA има за цел да осигури правна сигурност за криптоактивите, да стимулира отговорни иновации, да защитава потребителите и да предотвратява рискове като измами, манипулиране на пазара и незаконни дейности.

За кого се прилага MiCA?

MiCA установява правила за доставчиците на услуги за криптоактиви, като борси, попечителски портфейли, емитенти на стабилни монети, консултанти и други, които извършват дейност в ЕС.

Ще ми трябва ли лиценз, за да купувам криптовалути съгласно MiCA?

Не, MiCA не изисква лицензи за индивидуални инвеститори. Правилата се прилагат за предприятията, предоставящи крипто услуги, а не за обикновените потребители.

Какви защити на потребителите предлага MiCA?

MiCA изисква от доставчиците на услуги да пазят активите на потребителите, да предоставят ясна информация, да прилагат мерки за киберсигурност, да поддържат капиталови резерви, да имат застраховка и др.

Как MiCA ще се отрази на криптоиновациите в ЕС?

Като осигурява правна яснота и единни правила в целия ЕС, MiCA има за цел да стимулира отговорните иновации в областта на крипто продуктите, услугите и приложенията.

Регулира ли MiCA децентрализираните мрежи?

Не, MiCA не регулира пряко децентрализирани криптопротоколи и мрежи като Bitcoin или Ethereum. Фокусът е върху надзора на централизираните доставчици на услуги.

Константин Костов

Константин е главен редактор за българската общност на Ecoinomy. Един от водещите български източници на информация за блокчейн и цялостната биткойн икономика. Той е създал най-ценните статии на този уебсайт. Константин научава за биткойн и блокчейн за първи път през 2016 г. Обича да чете книги за финанси и бъдещи технологии, особено такива, които изследват въздействието на новите технологии върху обществото като цяло.